تصویر ثابت

نجوم و فضا
کهکشان راه شیری :

کهکشان راه شیری ، کهکشانی مارپیچی است که شامل حدود ۵۰۰ میلیارد ستاره است. این کهکشان حدود ۱۰ میلیارد سال پیش ، از یک ابر عظیم گاز و غبار تشکیل یافت . در قسمت مرکزی کهکشان راه شیری هسته‌ای کروی قرار دارد که ممکن است شامل یک حفرة سیاه نیز باشد . هسته توسط گروهی از دنباله‌های مارپیچی در برگرفته شده است .نویسنده : سید فرهاد مدرسی ; ساعت ٥:٥٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩چشممقدمه :

زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم به صورت کروی است و اطراف آن را جوّ فراگرفته که از 78درصد نیتروژن 21درصد اکسیژن و 1درصد هیدروژن و گازهای دیگر تشکیل شده است .

زمین یکی از 9 سیاره ای است که به دور خورشید می چرخند و همة آنها با هم منظومة شمسی را تشکیل می دهند . همة انواع حیات در روی کرة زمین شامل نباتات ، جانوران و انسان به خورشید‌وابسته‌هستند. انرژی‌خورشید سطح‌سیارة ما را گرم می‌کند ، به باد و امواج نیرو می‌بخشد ، جریان‌های دریایی و سیستم‌های آب و‌هوایی را به حرکت در می‌آورد و چرخة آب‌را ایجاد می‌کند . نور خورشید به گیاهان قدرت می دهد تا با عمل فتوسنتز ، غذا و اکسیژن تولید نمایند تا به مصرف موجودات زنده برسد.

این واقعیت که در زمین حیات وجود دارد ، ناشی از موقعیت خاص آن در منظومة شمسی ، چرخش روزانة آن و گردش سالیانة آن به دور خورشید با یک اختلاف زاویه دائم میان خط استوا و صفحة مداری گردش زمین به دور خورشید می باشد . بدون این عوامل و هوای قابل تنفس اتمسفر که زمین را می پوشاند و از آن محافظت می کند ، زمین نیز نظیر همسایگانش ، زهره و مریخ ، خشک و لم یزرع و خالی از حیات می بود .

درس زمین و همسایه های آن در علوم تجربی پایه چهارم بهانه ای شد که اطلاعات مفیدی در رابطه با زمین و منظومة شمسی در اختیار دانش آموزان عزیز و معلمان ارجمند قرار دهیم .نویسنده : سید فرهاد مدرسی ; ساعت ٥:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩حدود 10 میلیارد سال پیش ، در قسمتی از فضا یک تودة عظیم ابر مانند به وجود آمد که 80 درصد آن هیدروژن ، 15 درصد آن هلیم و 5 درصد بقیه بیشتر ، شامل گازهایی چون اکسیژن ، نیتروژن ، کربن و مواد سنگین تری چون سیلیسیم ، آلومینیم ، آهن ، منیزیم و کلسیم بود . این تودة عظیم در حدود 5 میلیارد سال پیش تحت تأثیر نیروی گرانشی شروع به متراکم شدن و چرخیدن کرد و پس از مدتی به شکل دو بشقاب که از لبه روی هم قرار گرفته باشند در آمد .بعد از مدتی بیشتر گازها در وسط این شکل جای گرفتند و خورشید را تشکیل دادند و موّاد‌سنگین‌تر ، سیاراتی چون عطارد ، زهره ، زمین و مریخ را به وجود آوردند . بقیة مواد نیز که هم موّاد سنگین و هم موّادگازی داشتند سیارات دیگر یعنی مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون را به وجود آوردند . از این جهت ، سیارات منظومة شمسی را به دو گروه زمین مانند (سیارات داخلی) و مشتری مانند (سیارات خارجی) تقسیم می کنند .

در این تقسیم بندی نهمین سیاره یعنی پلوتو جای ندارد . سیارات داخلی بیشتر از سنگ و فلز ساخته شده‌اند و نسبت به سیارات‌خارجی ، اندازه‌های کوچکی‌دارند ولی‌سیارات خارجی اندازه‌های بزرگی دارند و بیشتر از موّاد مایع و گاز هستند .

مشخصات سیارات منظومة شمسی :

منظومة شمسی در کهکشان راه شیری قرار گرفته است . نه سیارة عطارد ، زهره ، زمین ، مرّیخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس ، نپتون و پلوتون همراه‌ با خورشید ،منظومةشمسی را تشکیل می دهند . ترتیب قرار گرفتن آنها به این صورت است که زمین بین زهره و مریخ واقع شده ، پلوتون دورترین سیارة منظومة شمسی از خورشید و عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است .1

در جدول زیر فاصله سیارات منظومة شمسی از خورشید آورده شده است :

ردیف

نام سیاره

فاصله از خورشید

1

عطارد

58 میلیون کیلومتر

2

زهره

108 میلیون کیلومتر

3

زمین

150 میلیون کیلومتر

4

مریخ

228 میلیون کیلومتر

5

مشتری

779 میلیون کیلومتر

6

زحل

1428 میلیون کیلومتر

7

اورانوس

2870 میلیون کیلومتر

8

نپتون

4500 میلیون کیلومتر

9

پلوتو (پلوتون)

5920 میلیون کیلومتر

سیارات نیز از نظر مدت زمان گردش به دور خورشید و مدت زمان گردش به دور خود با یکدیگر متفاوت‌هستند . بنا بر این مدت زمان‌گردش‌سیارات به دور‌خود و خورشید‌طبق جدول زیر می‌باشد که جهت اطلاعات بیشتر گنجانده شده است :

 

ردیف

نام سیاره

مدت زمان گردش به دور خود

مدت زمان گردش به دور خورشید

1

عطارد

59 روز

88 روز

2

زهره

243 روز

225 روز

3

زمین

حدود 24 ساعت

364 روز

4

مریخ

حدود 24.5 ساعت

687 روز

5

مشتری

حدود 10 ساعت

12 سال

6

زحل

حدود 10 ساعت

تقریباً 30 سال

7

اورانوس

حدود 17 ساعت

تقریباً 84 سال

8

نپتون

حدود 16 ساعت

تقریباً 165 سال

9

پلوتو (پلوتون)

 

تقریباً 248 سال

 

همچنین سرعت حرکت هر یک از سیارات منظومة شمسی ، عطارد تقریباً 48 کیلومتر بر ثانیه ، زهره 35 کیلومتر بر ثانیه ، زمین 30 کیلومتر بر ثانیه ، مریخ 24 کیلومتر بر ثانیه ، مشتری 13 کیلومتر بر ثانیه ، زحل 9.5 کیلومتر بر ثانیه ، اورانوس 6.8 کیلومتر بر ثانیه ، نپتون 5.4 کیلومتر بر ثانیه و پلوتو 4.7 کیلومتر بر ثانیه می باشد .

 

مشخصات‌سیارات منظومة شمسی‌از نظرقطر ( به کیلومتر ) و جرم ( یک سانتیمتر مکعب به گرم ) طبق جدول زیر می باشند :

ردیف

نام سیاره

قطر به کیلومتر

جرم یک سانتیمتر مکعب به گرم

1

عطارد

4878

5.4

2

زهره

12104

5.2

3

زمین

12756

5.5

4

مریخ

6794

3.9

5

مشتری

143884

1.3

6

زحل

120536

0.7

7

اورانوس

51118

1.2

8

نپتون

50530

1.7

9

پلوتو (پلوتون)

2445

 1 - کتاب 1300تست برگزیدة کنکور تیزهوشان- دکتر شاکری - صفحة 254نویسنده : سید فرهاد مدرسی ; ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩