تصویر ثابت

نجوم و فضا
زندگی در فضا :

زندگی در فضا دشوار و خطرناک است؛ در فضا هوایی برای تنفّس نیست ، پس سفینه باید ذخیرة هوا همراه داشته باشد . همچنین فقدان هوا به این معنی است که باید با حفاظت ویژه ، از تابش مرگبارخورشید و سرمای‌خیلی شدید مکان هایی که نور خورشید به آن نمی تابد ، جلوگیری کرد . فضانوردان فقط هنگامی می توانند از سفینة فضایی خود خارج شوند که لباس های مخصوص فضایی به تن داشته باشند ، تا آنها را از بی هوایی ، تابش و نوسان دمای فوق العاده در فضا ، محافظت کند .