منظومه ی شمسی/عطارد

عطارد :

در سال 1974 ، سفینة مارینر - 10 ، از سیارة عطارد ، نزدیک ترین سیاره به خورشید ، گذشت و اولین تصاویر از سطح این سیاره را به زمین ارسال کرد . سطح سیاره از گودال و دهانه هایی شبیه به آن چه روی سطح ماه دیده می شود ، پوشیده است .

قطرعطارد 4878 کیلومتر است .عطارد در هر 88 روز یک‌دور کامل‌به‌دور خورشید و در هر 59 روز یک بار ، دور خود می‌گردد .

عطارد اتمسفر ندارد و جامد است . عطارد گرم ترین سیارة منظومة شمسی است . دمای سطح عطارد تا 427 درجة سانتیگراد می رسد و در شب دمای آن تا 183 درجه‌کاهش می یابد . این کاهش دما به علّت فاقد جوّ بدون این سیاره است .

فاصلة عطارد تا خورشید 58 میلیون کیلومتر است . عطارد قمر ندارد .

/ 0 نظر / 15 بازدید