ماه

ماه :

ماه نزدیک ترین همسایة زمین است . در ماه موجود زنده وجود ندارد ، هوا و آب هم در آن جا نیست . سطح ماه از سنگ وغباری نرم پوشیده شده است . در روی ماه ، کوه های بلند‌، دشت های وسیع و گودال های دایره شکل زیادی وجود دارد . هر طور که ماه را نگاه کنید فقط قادر به دیدن یک سمت آن خواهید بود .

کرة ماه‌به‌دور زمین می‌گردد . یک‌بار گردش ماه‌به دور زمین‌،‌نزدیک به چهار هفته طول می کشد .

ماه ، کره‌ای صخره‌ای و لم یزرع به قطر 3476 کیلومتر است و فاصلة متوسط آن از زمین حدود 384400 کیلومتر می باشد . قدرت جاذبة ماه یک ششم جاذبة زمین است و بسیار کمتر از آن است که بتواند برای خود اتمسفری را تشکیل دهد ، ولی با این حال به اندازة کافی قوی است که زمین را اندکی به سمت خود بکشد .

 

ماه از خود نور ندارد و خورشید ، آن را روشن می کند . ماه ، مانند آینه ، نور خورشید را به زمین برمی گرداند ؛ به این نور ، مهتاب می گویند .

/ 0 نظر / 13 بازدید