نام دیگر سیارات منظومة شمسی

نام دیگر سیارات منظومة شمسی :

در پایان نام دیگر سیارات منظومة شمسی جهت اطلاع آورده شده است :

ردیف

نام سیاره

نام عربی

نام انگلیسی

1

خورشید

شمس

SUN

2

عطارد

تیر

MERCURY

3

زهره

ناهید

VENUS

4

زمین

ارض

EARTH - GLOBE

5

مریخ

بهرام

MARS

6

مشتری

برجیس

JUPITER

7

زحل

کیوان

SATRUN

8

اورانوس

اورانوس

URANUS

9

نپتون

الهة اقیانوس

NEPTUNE

10

پلوتو (پلوتون)

خدای عالم اسفل

/ 0 نظر / 12 بازدید