مقدمه

چشممقدمه :

زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم به صورت کروی است و اطراف آن را جوّ فراگرفته که از 78درصد نیتروژن 21درصد اکسیژن و 1درصد هیدروژن و گازهای دیگر تشکیل شده است .

زمین یکی از 9 سیاره ای است که به دور خورشید می چرخند و همة آنها با هم منظومة شمسی را تشکیل می دهند . همة انواع حیات در روی کرة زمین شامل نباتات ، جانوران و انسان به خورشید‌وابسته‌هستند. انرژی‌خورشید سطح‌سیارة ما را گرم می‌کند ، به باد و امواج نیرو می‌بخشد ، جریان‌های دریایی و سیستم‌های آب و‌هوایی را به حرکت در می‌آورد و چرخة آب‌را ایجاد می‌کند . نور خورشید به گیاهان قدرت می دهد تا با عمل فتوسنتز ، غذا و اکسیژن تولید نمایند تا به مصرف موجودات زنده برسد.

این واقعیت که در زمین حیات وجود دارد ، ناشی از موقعیت خاص آن در منظومة شمسی ، چرخش روزانة آن و گردش سالیانة آن به دور خورشید با یک اختلاف زاویه دائم میان خط استوا و صفحة مداری گردش زمین به دور خورشید می باشد . بدون این عوامل و هوای قابل تنفس اتمسفر که زمین را می پوشاند و از آن محافظت می کند ، زمین نیز نظیر همسایگانش ، زهره و مریخ ، خشک و لم یزرع و خالی از حیات می بود .

درس زمین و همسایه های آن در علوم تجربی پایه چهارم بهانه ای شد که اطلاعات مفیدی در رابطه با زمین و منظومة شمسی در اختیار دانش آموزان عزیز و معلمان ارجمند قرار دهیم .

/ 1 نظر / 169 بازدید